سیستم دیوارهای داخلی

موارد استفاده : 1.ساخت انواع دیوارهای داخلی 2.دیوارهای جداکننده داخلی و سقف ها در فضاهای تروخشک 3.قابل استفاده در دیوارو سقف استخرها وسلولهای تر با رطوبت نسبی بیش از 90%