سیستم دیوار های خارجی

موارد استفاده : - ساخت انواع دیوارها و نماهای خارجی - بازسازی نماها - دیوارهای جداکننده داخلی در فضاهای تروخشک - پوشش نمای داخلی تونل ها - قابل استفاده در پشت انواع سیستم های نمای خشک