وقتی امواج صوتی روی جداری فرود می آید، انرژی آن به سه قسمت تقسیم می شود، بخشی از انرژی منعکس، بخش دیگری جذب وبقیه ان عبور می کند. هر چه مقدار انرژی جذب شده بیشتر باشد، صدای کمتری عبور می نماید. برای این منظور باید جدار های ساختمان عایق کاری شوند که راهکارهای زیر ارائه می گردد: -دیوار های پوششی کناف -دیوارهای جدا کننده داخلی و خارجی کناف -سقف های کاذب جاذب صوت کناف