1. عایق کاری حرارتی همگن 2.عایق کاری حرارتی از خارج 3. عایق کاری حرارتی از داخل