-صفحات روکش دار گچی )Gypsumboard) -صفحات مسلح سیمانی (Aquapanel -تایلهای سقفی -مقاطع فولادی ( پروفیل): -پروفیل کنان سینوس(SINUS) -چسب پرلفیکس) PERLFIX)